EuRegioNet

Logo_Signatur_Farbe_Kolor_Slogan.jpg

Projekt wsparty ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony“
 

 

Umiędzynarodowienie sieci i klastrów (NWC/USK)

EuRegioNet_Logo_Final.jpg

Cele projektu:

Stworzenie transgranicznej platformy informacyjno-, konsultingowo-, wspierającej istniejące lub tworzące się sieci i klastry (NWC/USK) na terenie realizacji projektu, które powstały z MiŚP i/lub instytucji naukowych.
Celem priorytetowym jest przekazanie tym sieciom informacji, wyników i ekspertyz dot. mi. ich długoterminowych ustaleń, umocnienia się czy też sieci transgranicznych:

 • rozpoczęcie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci transgranicznych
 • zbudowanie NWC/USK w odniesieniu do struktur usługowych
 • wspieranie NWC/USK w projektach transgranicznych/w pozyskiwaniu środków wspierających
 • wspieranie inteligentnej specjalizacji, strategicznej rozbudowy, umiędzynarodowienia
 • marketing lokalny poprzez zapoczątkowanie rozwoju polsko-niemieckiego klastra-marki

Okres trwania projektu:

 • 04/2017 – 03/2020, 36 miesięcy

Partnerzy projektu:

Problemy zidentyfikowane przez partnerów:

 • potrzeba polepszenia instniejących NWC/USK strategii marketingowych, skierowanych na umiędzynarodowienie
 • istnieją nieliczne kooperacje pom. przedsiębiorstwami
 • istnieją deficyty w transgranicznym marketingu lokalnym

Działania projektu:

 • ocena 16 NWC/USK regionów partnerskich
 • poszerzenie/powiązanie siciowe/umiędzynarodowienie 8 NWC/USK
 • stworzenie 2 nowych transgranicznie działających NWC/USK

Projekt-Roadshow:

 • 29 czerwca 2017: Główna uroczystość inaugurująca w Gorzowie Wlkp., Polska